Deze site wordt regelmatig geüpdate. Laatste update 14 september 2021.

 

Varend Erfgoed

Nederland heeft een lange historie als zeilende handelsnatie en heeft nog steeds een unieke, iconische, grote vloot van historische schepen. Dit maritiem erfgoed wordt ook wel de bruine vloot genoemd en bestaat uit onder andere charterschepen en botters. Ze varen op onze binnenwateren, de Waddenzee en op oceanen. Deze vloot is wereldwijd uniek en bepalend voor het beeld van onze havens en wateren. Ook economisch is de vloot van belang. 

Corona heeft de vloot stevig geraakt. Om de vloot ook in de toekomst van belang voor Nederland te kunnen laten zijn, is het belangrijk het ecosysteem van het varend erfgoed te versterken. 

Fonds Varend Erfgoed

Corona bracht de vloot in problemen en maakte zichtbaar dat er meer aan de hand is. De financiering van varend erfgoed blijkt al lang keer op keer een grote uitdaging te zijn. Banken zijn huiverig deze schepen te financieren. Voor overheden is de diversiteit van de vloot vaak te groot, ligt het risico van staatssteun om de hoek én is er een veelheid aan andere partijen die ook overheidssteun kunnen gebruiken. Deze complexiteit maakt dat scheepseigenaren overgeleverd zijn aan hun creativiteit en vindingrijkheid.

Het wordt tijd dat er een fonds komt dat past bij het varend erfgoed; "vriendelijk geld" met lage rentes en langere aflossing periodes, speciaal gericht op deze bijzondere groep schepen. "Vriendelijk geld" is niet nieuw: het Nationaal Restauratie Fonds richt zich op de financiering van onroerend goed met een cultureel-historisch karakter en bijvoorbeeld de Triodos bank en de ASN bank vinden hun oorsprong in de financiering van duurzame ondernemingen. Deze voorbeelden inspireren om een nieuw fonds op te richten, speciaal voor deze schepen.


 

Het initiatief tot het Fonds Varend Erfgoed krijgt stap voor stap vorm door de samenwerking van een groeiende groep partijen. In de zomer van 2020 heeft de gemeente Harlingen door BMC onderzoek laten doen naar de financiële impact van corona op de zeilende chartervaart. Die bleek groot te zijn. De gemeente Harlingen, stg. REDDEVLOOT (een samenwerkingsverband van schippers en ondernemers in Harlingen) en BMC namen daarop samen het initiatief om de haalbaarheid van een fonds voor de zeilende beroepsvaart te onderzoeken. In de eerste helft van 2021 leidde dit tot een concept propositie voor het fonds welke je hier kunt lezen. Deze propositie wordt nu getoetst op haalbaarheid en verder uitgewerkt om het partnerschap achter het fonds te versterken. Dat zal leiden tot een bedrijfsplan voor het fonds. Realisatie van het fonds is niet eenvoudig; vele partijen hebben verschillende belangen. 

NB: om verwarring te voorkomen.  Dit initiatief om tot het fonds te komen, staat volledig los van de landelijke corona-regelingen vanuit het Rijk. 

 
 

Onze aanpak

De tweede helft van 2021 staat in het teken van de realisatie van het bedrijfsplan van het fonds en draagvlak ervoor. Onze aanpak kan je  hier lezen. Onze aanpak is niet statisch; naar aanleiding van onze vorderingen met deze aanpak, verleggen we onze koers waar nodig. We zijn gericht op vier activiteiten:

1. Zo veel mogelijk scheepseigenaren helpen het onderhoud van hun schepen voort te zetten, door vriendelijk geld te vinden. Daartoe maken we op deze site bestaande regeling van andere organisaties zichtbaar. Op deze site lees je meer over de corona-overbruggingsregeling van Qredits. Ook lees je meer over de Bbz: het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.  

2. We onderzoeken welke eisen aan het fonds worden gesteld door publieke en private partijen die hier mogelijk in kunnen deelnemen. Dit leidt tot vele gesprekken en is een echte reality-check. Onze conclusie: om succesvol te kunnen zijn, moet het fonds breed worden opgezet. Er is brede samenwerking nodig op alle aspecten van het varend erfgoed.

3. Beschikbaar krijgen van middelen voor schepen die dat nu echt nodig hebben.

Corona heeft zijn impact op de vloot. Iedereen vreest dat de komende periode meerdere eigenaren het onderhoud niet voort kunnen zetten en dat schepen definitief verdwijnen. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat er een ‘noodfonds’ komt, welke in individuele gevallen uitkomst kan bieden. Dat wordt geen eenvoudige exercitie. En is ‘work in progress’. 

Succesfactoren om scheepseigenaren te hulp te kunnen schieten in geval van nood, lijken te zijn:

 • de betreffende eigenaar heeft écht aantoonbare problematiek en is bereid daar openheid van zaken in te geven;

 • de eigenaar kan een duidelijke tegenprestatie aan de geldverstrekker leveren, zodat de belangen van de geldverstrekker goed gedekt worden. Denk aan educatie over het verleden van de betreffende haven, rondleidingen in het gebied met een educatief karakter, zichtbaar en aanwezig zijn in de haven;  

 • deze middelen kunnen worden ingezet voor alle deelverzamelingen van het varend erfgoed;

 • er dienen voldoende partijen betrokken te zijn, zowel publiek als privaat.

Waarschijnlijk zal een dergelijk noodfonds niet landelijk werken. Een aanpak per gebied, waar de schepen varen, lijkt beter op zijn plek. Denk aan: Randmeren, IJsselmeer / Markermeer, de Waddenzee, Zeeland. 

Eén van de mogelijke concrete vormen waarin het (nood)fonds vorm kan krijgen is een combinatie van crowdfunding, sponsoring, investeringen en garantstellingen. Een dergelijk initiatief kan mogelijk snel vorm krijgen, maar vergt wel een partnerschap dat zich daar voor inzet. We werken momenteel aan draagvlak voor die benadering en leggen verbinding met mogelijke partners.

4. Realisatie bedrijfsplan Fonds Varend Erfgoed

Het mag duidelijk zijn dat de dynamiek van de financiering van het varend erfgoed ertoe leidt dat een fonds niet zomaar 1-2-3 opgericht en gefinancierd zal zijn. Op basis van de voortgang die we weten te maken met het realiseren van de samenwerking en de realisatie van het noodfonds (de noodfondsen), zal duidelijk worden wat er nu kan en moet gebeuren om het Fonds Varend Erfgoed te realiseren. Op basis van die behoefte zullen wij de volgende versie van het bedrijfsplan voor het fonds maken.

Hier kan je een samenvatting van de conceptpropositie en het plan downloaden.

Deze_5_edited.jpg
 

Financiering

Scheepseigenaren zijn (gelukkig maar!) heel creatief en ondernemend in het financieren van hun schepen.

Zolang het fonds nog geen eigen middelen heeft, maken wij op deze plek  regelingen van andere organisaties zichtbaar, die mogelijk nu een uitkomst kunnen bieden voor financiële uitdagingen op korte termijn:

Credits klein.png

Corona-overbruggingskrediet

 • Bedoelt voor ondernemers

 • Financiering van onderhoud

 • Tot €25.000

 • Eerste jaar: 2% Rente

 • Tweede jaar: 5,75%

 • Looptijd 4 jaar

 • Eerste 6 maanden aflossingsvrij (verlengbaar tot 1 jaar)

Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker. Qredits is een stichting met een ANBI-status. De stichting heeft geen winstoogmerk. Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die geen toegang hebben tot verschillende financiële diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. 

Qredits kan je ook helpen met algemeen bedrijfskrediet tot € 250.000, waarbij ze goedkoper zijn dan normale banken.

 

(bron: qredits.nl)

Aanvragen voor eind 2021

Bijstandsbesluit Zelfstandigen

(Bron: Zeepost van 8 september)

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

De Bbz  biedt 2 mogelijkheden:

 • Als u tij­de­lijk niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen.

 • Hebt u geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen (zoals het onderhoud van uw schip) of het af­los­sen van pro­ble­ma­ti­sche schul­den en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kunt u mis­schien een le­ning voor be­drijfs­ka­pi­taal krij­gen van de ge­meen­te.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden

De Bbz is een bestaande regeling. De voorwaarden worden vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022.

 

Om het voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat je met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunt aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit. Op dit moment zijn gemeenten bezig alle versoepelingen te verwerken.

Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente waar je staat ingeschreven.

Aanvragen tussen
1 oktober 2021 en 1 januari 2022

Ken jij nog aanvullende financieringsbronnen die de moeite waard zijn? Laat het ons weten.

 
03 mast zeilen Staand _edited.jpg

Partners

Het samenwerkingsverband achter het fonds werkt aan het behoud en de versterking van het varend erfgoed, op basis van een gemeenschappelijke visie en agenda. Stichting REDDEVLOOT treedt nu op als opdrachtgever voor het realiseren van het bedrijfsplan Fonds Varend Erfgoed.BMC is opdrachtnemer en uitvoerende partij. De provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland hebben zich gezamenlijk gecommitteerd als financiers van deze opdracht. In de uitwerking van het bedrijfsplan werkt BMC nauw samen met sector partners en financiers als Qredits.

 

BMC (opdrachtnemer)  is eindverantwoordelijk voor de opdracht en de resultaten. Het projectteam bestaat uit:

 • Rob van Hilten CMC - projectleider en eerste contactpersoon;

 • Shannon Roest MSc - projectmanager en financieel specialist;

 • Saskia Jansen CMC -  secretaris van de stuurgroep en tevens coördinerend procesbegeleider.
   

De opdrachtnemers worden gedurende het proces ondersteund, met kennis, ervaring, netwerk en mogelijk de uitvoering van werkzaamheden, door een stuurgroep bestaande uit de volgende leden:

 

 • Paul Scheffer, voorzitter stichting REDDEVLOOT

 • Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel, namens alle financiers van deze opdracht.

 • Gert Loomeijer, voormalig ondernemer in de sector, nauw betrokken bij de vorming van het FVE.

 • Paul Schoute, wethouder economie te Harlingen, opdrachtgever van de eerdere opdrachten rond de vorming van het FVE, aanjager van de samenwerking tussen gemeenten.

 • Jaap Gomes, schipper van de Aegir, ligplaats Harlingen.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Het samenwerkingsverband achter het fonds werkt aan het behoud en de versterking van het varend erfgoed, op basis van een gemeenschappelijke visie en agenda. Stichting REDDEVLOOT treedt nu op als opdrachtgever voor het realiseren van het bedrijfsplan Fonds Varend Erfgoed.BMC is opdrachtnemer en uitvoerende partij. De provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland hebben zich gezamenlijk gecommitteerd als financiers van deze opdracht. In de uitwerking van het bedrijfsplan werkt BMC nauw samen met sector partners en financiers als Qredits.

Deze site wordt regelmatig geüpdate. Dit is de versie van 17/09. Wil je een bericht als de site is geupdate? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

Contact

BMC Advies

Rob van Hilten CMC 

06 83 25 01 96 - rob.van.hilten@bmc.nl 

IMG_4038_edited.jpg
Partner BMC .png